Licencja Taxi

Czym jest licencja taxi?

„Licencja na taxi” to potoczne określenie dokumentu o nazwie „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Jest on wymagany aby legalnie wykonywać ten zawód. Dokument ten muszą posiadać zarówno tradycyjni taksówkarze, jak i kierowcy świadczący przewozy na podstawie aplikacji. 
Uwaga! Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką. Jeżeli zatrudniasz kierowców, to wykonując przewóz powinni mieć przy sobie licencję. Licencji nie możesz przekazywać osobom trzecim. 

Jak otrzymać licencję taxi?
Krok po kroku!

Aby otrzymać licencję wypełnij wniosek i dokonaj opłat. Dla ułatwienia, dodaj do wniosku numer telefonu. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, których listę znajdziesz poniżej.

Licencja taxi wzór
Wzór licencji taxi

Dokumenty które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji

Składając wniosek do urzędu musisz wraz z nima złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • pełnomocnictwo – jeśli ustanowiono pełnomocnika,
  • opłata za pełnomocnictwo (17 zł) – jeżeli skorzystano z pełnomocnictwa.

Niektóre urzędy mogą zażądać:

 • prawo jazdy
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu z wpisem TAXI
 • zrobić przegląd samochodu w zakresie wymagań taksówki (aby uzyskać podczas badania technicznego dokument potwierdzający że samochód jest taksówką, najlepiej jest wyposażyć taksówkę w taksometr wraz  z legalizacją, zamontować lampę dachową oraz oznakować samochód wymaganymi naklejkami w postaci pasków i syrenek)
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów lub np. umowa użyczenia, leasingu.

Wniosek z załącznika złożysz w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, zabierając dokument tożsamości. Wniosek możesz złożyć poprzez pocztę na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub przez platformę ePUAP.

Zasady przewożenia pasażerów

Licencja taxi uprawnia do przewożenia pasażerów wyłącznie na obszarze, na który otrzymał zezwolenie. Wyjątkiem są następujące przypadki:

 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, który obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz z jednego miasta do drugiego. Z tym że na terenie drugiego miasta kierowca nie może przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie może wykonać kurs powrotny z drugiego miasta na obszar, który obejmuje licencja,
 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja.
 • licencja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Ile kosztuje licencja taxi?

 Ile zapłacisz:

 • od 320 zł rocznie za dokument obowiązujący na teren jednej gminy i okres od 2 do 15 lat
 • do 450 zł za licencje na obszar miasta stołecznego Warszawy ważną od 30 do 50 lat.

Dodatkowo:

 • 1% opłaty za licencję, za każdy wypis. 
 • 17 zł opłata skarbowa, gdy używasz pełnomocnictwa
 • 11% opłaty za licencję za każdy samochód do niej przypisany

Kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji (nie zapłacisz kary, jeżeli wcześniej złożysz wniosek o zmianę licencji z powodu zmiany samochodu lub jego numeru rejestracyjnego).

Jakie warunki należy spełniać, aby dostać licencję TAXI?

O licencję na wykonywanie przewozów taksówką mogą się starać przedsiębiorcy indywidualni oraz osoby prawne (np. spółki).

Przedsiębiorca, a w przypadku osób prawnych – osoby zarządzające firmą, muszą wykazać, że:

 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przedsiębiorca musi mieć tytuł prawny do dysponowania pojazdem którymi ma być wykonywany transport. To znaczy, być ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie ma pojazdy w leasingu lub dzierżawie. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym.

Kierowcy taksówki, a jeśli przedsiębiorca wykonuje przewozy osobiście, także on:

 • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy
 • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B
 • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy
 • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Jak powinna być wyposażona taksówka?

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 (łącznie z kierowcą). W dodatku taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów.

Wyposażenie taksówki posiadającej licencje taxi.
Wyposażenie taksówki posiadającej licencje taxi, to m.in. widoczna lampa taxi.

Należy pamiętać że taksówka powinna być wyposażona w:

 • taksometr elektroniczny
 • ważne świadectwo legalizacji taksometru
 • co najmniej dwa miejsca dla pasażerów
 • co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia
 • bagażnik na podręczny bagaż pasażerów
 • apteczkę doraźnej pomocy
 • ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre)
 • dodatkowe światło z napisem „TAXI”:
  • umieszczone na dachu, o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza
  • Możesz stosować dodatkowe lampy z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane, dodatkowo identyfikujące taksówkę.

Możemy pomóc w sprawach związanych z licencją taxi

Jeśli chcesz abyśmy pomogli Ci wypełnić wniosek, przyjedź do nas!
Wszelkie druki są dostępne u Nas.

Pełne informacje znajdują się na stronie www.warszawa19115.pl pod tym linkiem: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – Warszawa 19115

Przykład oznaczeń taksówki Warszawa z widocznym numerem licencji taxi.
Przykład oznaczeń taksówki Warszawa z widocznym numerem licencji taxi.

Kliknij tutaj aby zarezerwować wizytę w urzędzie

Ile kosztuje taksometr?

Zobacz ceny na tej stronie lub na naszej stronie głównej.